PAST PRESIDENTS

team

Dr. Satish S. Savant

(1995 - 1997)

team

Dr. Subrata Malakar

(1996 - 1999)

team

Dr. C. R. Srinivas

(1997 - 1999)

team

Dr. Vinay V. Saraf

(2000 - 2002)

team

Dr. Sharad Mutalik

(2002 - 2004)

team

Dr. Narendra Patwardhan

(2004 - 2006)

team

Dr. Niti Khunger

(2006 - 2008)

team

Dr. Somesh Gupta

(2008 - 2010)

team

Dr. Venkataram

(2010 - 2013)

team

Dr. Koushik Lahiri

(2013 - 2015)

team

Dr. Manas Chatterjee

(2015 - 2017)

team

Dr. S Sacchidanand

(2017 - 2019)

team

Dr R Raghunatha Reddy

(2019 - 2021)

PAST SECRETARIES

team

Dr. S. D. Shenoi

(1995 - 1997)

team

Dr. Sandipan Dhar

(1996 - 1999)

team

Dr. Somesh Gupta

(1997 - 1999)

team

Dr. Sathish Pai

(2000 - 2002)

team

Dr. Niti Khunger

(2002 - 2004)

team

Dr. Dhanashree Bhide

(2004 - 2006)

team

Dr. K. S. Dhillon

(2006 - 2008)

team

Dr. Manas Chatterjee

(2008 - 2010)

team

Dr. Shyamanta Barua

(2010 - 2013)

team

Dr. Umashankar N

(2013 - 2015)

team

Dr. Pradyumna Vaidya

(2015 - 2017)

team

Dr Dinesh Kumar Devaraj

(2019 - 2021)